Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

I/ Úvodné ustanovenie

1. Tieto platne schválené VOP internetového obchodu www.razanavzdy.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľ je spoločnosť Michal Závodný R&Z betónové obklady, ktorá je predajcom všetkého ponúkaného tovaru a zaisťuje jeho predaj a záručný servis (ďalej len „predávajúci“) nadobúda účinnosti dňa 8.10.2020. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený tieto VOP v primeranom rozsahu podľa svojej úvahy zmeniť, pričom táto zmena bude kupujúcemu oznámená zverejnením na internetových stránkach www.razanavzdy.sk.

2. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu, teda spoločnosť Michal Závodný R&Z betónové obklady so sídlom: Hrachovište 90, 916 16 Hrachovište, Slovensko. Adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (najmä pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy): tel.: +421 917 261 692, e-mail: predaj@razanavzdy.sk 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len súhrnne „kupujúci“, poprípade „kupujúci-spotrebiteľ“ a „kupujúci-podnikateľ“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

3. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Michal Závodný R&Z betónové obklady, vyššie uvedené, ako predávajúceho na strane jednej a kupujúceho na strane druhej pri predaji tovaru. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (ďalej tiež len „zmluva“) a stavajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dohody účastníkov tohto vzťahu. Úprava vzájomných vzťahov vykonaná VOP má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah v inom prípade vzťahovali. Kupujúci odoslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, a že berie výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvnej dohody medzi ním a predávajúcim.

4. Predávajúci úvodom výslovne upozorní kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, popr. v zariadeniach slúžiacich k bežnému ubytovaniu osôb, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci zásadne nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely, ako je vyššie uvedené. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené používaním tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu. Tieto pokyny sú k nahliadnutiu na webových stránkach výrobcu. Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou.

II/ Uzavretie zmluvy, dodanie a odobranie tovaru

1. Návrhom na uzavretie zmluvy s kupujúcim-spotrebiteľom je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode predávajúcim, zmluva je uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom. Za odoslanie objednávky sa považuje kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie objednávky, toto potvrdenie má však už len informatívny charakter. Návrhom na uzatvorenie zmluvy s kupujúcim-podnikateľom je odoslanie objednávky kupujúcim-podnikateľom, zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu-podnikateľovi. Na chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený a nie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať, akonáhle je objednávka odoslaná, možno ju meniť len na základe dohody s predávajúcim. Potvrdenie objednávok vykonáva predávajúci e-mailom alebo telefonicky na kupujúcim nahlásené kontaktné údaje. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán (vrátane dohody obsiahnutej v týchto VOP) alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Predávajúci si mimo iné vyhradzuje právo najneskôr nasledujúci pracovný deň odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pri vyčerpaní skladových zásob, ak usúdi s ohľadom na znalosť obchodného prostredia, že ide o objednávku sledujúcu nepoctivý zámer či objednávku odporujúcu dobrým mravom, a ďalej v prípade technickej chyby systému internetového obchodu, priamo sa dotýkajúcej kupujúcim objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3. Ak je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci do 3 pracovného dňa odo dňa, kedy bola objednávka predávajúcim kupujúcemu potvrdená. U všetkého tovaru je vždy uvedená predpokladaná lehota dodania tovaru, pričom kupujúci berie na vedomie, že táto lehota má len orientačný charakter a odvíja sa vždy od dodania predávajúcemu jeho dodávateľmi.

4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred lehotou stanovenou v kúpnej zmluve na základe oznámenia termínu predčasného dodania kupujúcemu, učineného minimálne 1 pracovný deň pred predčasným dátumom dodania.

5. Ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac druhov tovaru, u ktorých sú uvedené rôzne lehoty dodania, expeduje predávajúci zásadne celú objednávku v rámci jednej zásielky a dodanie sa preto vždy odvíja od najdlhšej lehoty dodania, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

6. Podrobné informácie o spôsobe a cene dopravy možno nájsť na internetových stránkach www.razanavzdy.sk pod odkazom „Doprava“. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci tak dohodnú, prepraví predávajúci tovar do miesta, ktoré bude dohodnuté v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zaistiť prístupovú cestu. Miestom plnenia sa potom rozumie adresa dodania špecifikovaná kúpnou zmluvou. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na adrese, ktorú pre tento účel predávajúcemu uviedol. V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru, je kupujúci podľa tohto odstavca povinný zaistiť prevzatie tovaru osobou, ktorá vodičovi prepravnej služby predloží doklad o zaplatení kúpnej ceny (v prípade podľa čl. III. odst. 4. písm. b) VOP), a ktorá tovar od prepravcu prevezme.

7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný ešte za prítomnosti vodiča prepravnej služby skontrolovať zachovanie a nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky už pri odovzdaní tovaru je kupujúci povinný spísať s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení. Kupujúci je toho istého dňa povinný preukázateľne informovať predávajúceho. Predávajúci následne zvolí odpovedajúci postup a vyvinie všetko úsilie k včasnému doručeniu novej zásielky. Kupujúci povinný prehliadnuť obsah balíku pri prevzatí od vodiča prepravnej spoločnosti a prípadné výhrady zaznamenať do odovzdávacieho protokolu prepravcu. O zistených nezrovnalostiach je kupujúci povinný v tomto prípade neodkladne informovať predávajúceho. Kontrolu kvality a kvantity dodaného tovaru je kupujúci povinný vykonať s najvyššou možnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu či strate tovaru. V prípade nedodržania postupu tu uvedeného, nevzniká kupujúcemu nárok z titulu vád tovaru vzniknutých pri jeho preprave, či už kvantitatívnych či kvalitatívnych.

8. Čiastkové dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

9. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa kategórií.

Na vybraný sortiment tovaru sa vzťahujú príplatky na dopravu.

10. Za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim alebo zaplatenie celej kúpnej ceny, prípadne deň odovzdania tovaru dopravcovi k preprave, v prípade kolízie viacerých vyššie uvedených termínov deň, ktorý nastal skôr.

III/ Platobné podmienky

1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.razanavzdy.sk majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „cena“). Cena sa vždy vzťahuje k zobrazenému a popísanému produktu a nezahrňuje súvisiace dekorácie, doplnky či plnenie. Ceny môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pre kupujúceho je rozhodná cena uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky.

2. V cene nie je zahrnutá doprava tovaru. Ceny za tieto služby sú účtované samostatne.

3. Do dohodnutej kúpnej ceny nie je možné započítavať akékoľvek nároky vzniknuté z tejto kúpnej zmluvy bez dohody oboch zmluvných strán.

4. Tovar je možné uhradiť:

  1. bankovým prevodom na náš účet. Zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Ak neuhradíte zálohovú faktúru do 5 dní od dátumu vystavenia, objednávku automaticky stornujeme.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť u tzv. „atypického tovaru“ a vo výnimočných prípadoch u neskladového tovaru (tzn. Tovar, u ktorého nie je uvedený údaj „skladom x ks“) akceptáciu objednávky tovaru zložením nevratnej finančnej zálohy vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru kupujúcim.

IV/ Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečie škody

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho akonáhle je tovar kupujúcemu odovzdaný.

2. Spolu s vlastníckym právom prechádza na kupujúceho aj nebezpečie škody na tovare.

3. Prevzatie tovaru sa potvrdzuje podpisom na dodacom či prepravnom liste.

V/ Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je predávajúcim a kupujúcim dohovorená doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom predaja konečnému užívateľovi.

2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrny rozdiel u prírodných materiálov (napr. drevo), umelých materiálov alebo lakovaných plôch. U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohovorená nižšia cena. Záruka sa nevzťahuje na veci použité.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

4. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomným prípisom, zaslaným na vyššie uvedenú adresu pre reklamačné účely, spoločne s predložením originálu alebo kópie faktúry. Reklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom e-mailu, ktorý kupujúci zašle na e-mailovú adresu predaj@razanavzdy.sk a ku ktorému pripojí naskenovanú faktúru. Kupujúci taktiež môže vykonať reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu. Reklamačný list musí obsahovať: katalógové označenie výrobku, dátum predaja, množstvo výrobku, popis závady a informáciu, či považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy a v nadväznosti na to je povinný si zvoliť si svoje právo podľa Občianskeho zákonníku. Konečné posúdenie, či je vada podstatným alebo ne  podstatným porušením zmluvy, činí s ohľadom na odbornosť v danom odvetví predávajúci. Reklamačný list kupujúci zašle spolu s kópiou dokladu o zaplatení na e-mailovú adresu: predaj@razanavzdy.sk.

5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako u chybného plnenia, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6. Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len vtedy :
a) ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohovorené v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho alebo
b) ak montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo k uvedení veci do prevádzky.

7. Ak kupujúci u tovaru, ktoré vyžaduje odbornú inštaláciu, túto podmienku nesplní, nebude následná reklamácia uznaná. Predávajúci neodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim.

8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.

VI/ Poučenie kupujúceho-spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa

1. Kupujúci-spotrebiteľ prehlasuje, že sa už pred uzatvorením zmluvy v internetovom obchode oboznámil so všetkými údajmi, ktoré mu je predávajúci na základe Občianskeho zákonníka povinný uviesť (najmä s údajmi podľa § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami informuje kupujúceho-spotrebiteľa , že má v súlade s § 1829 nasl. Občianskeho zákonníku právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. K odstúpeniu od zmluvy môže kupujúci využiť formulár. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar na adresu: Hrachovište 90, 916 16 Hrachovište, Slovensko. Tovar nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo takto zaslaný tovar neprevziať. Tovar musí byť neporušený a nepoškodený (vrátane nepoškodeného pôvodného obalu) tak, ako ho kupujúci obdržal. Kupujúci je povinný tovar v pôvodnom obale zaslať predávajúcemu v ďalšom vhodnom obale k preprave tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru ani pôvodného obalu. K zásielke musí byť priložený daňový doklad, ktorý obdržal kupujúci spoločne s tovarom a ďalej tu musí byť uvedené bankové spojenie (číslo účtu a bankový ústav), kam možno kupujúcemu vrátiť zaplatené finančné čiastky. Do 30 dní od odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatené finančné čiastky (čiastka na faktúre, tj. kúpna cena a prepravné. Predávajúci upozorňuje, že ak zákazník zvoli iný ako najlacnejší spôsob prepravy, má nárok na náhradu len najlacnejšieho spôsobu. Prijaté peňažné prostriedky je predávajúci povinný vrátiť až v okamihu, kedy mu spotrebiteľ preukáže vrátenie tovaru. Zaplatené finančné čiastky sa kupujúcemu vracajú prevodom na jeho bankový účet, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho, najmä na sprchové kúty s označením „atypický tovar“, pretože tento tovar je vo svojej podstate tovarom upraveným podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu v zmysle § 1837 Občianskeho zákonníku.

4. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho-spotrebiteľa o nasledujúcich skutočnostiach: Predávajúci internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný, digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používaným hardware zariadením a software vybavením. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Kúpna zmluva (faktúra), uzavretá v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním uvedenú e-mailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom môže byť zákazníkovi zaslaná znova. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy.

VII/ Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom RAZANAVZDY je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť Michal Závodný R&Z betónové obklady, so sídlom Hrachovište 90, 916 16 Hrachovište, IČ: 48 186 406, zapísaná v ŽR Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, číslo ŽR 320-17073 (ďalej len „RAZANAVZDY“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.razanavzdy.sk (ďalej tiež „e-shop“). RAZANAVZDY ako správca osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverne zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:
Registrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u RAZANAVZDY alebo nie.
Neregistrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u RAZANAVZDY alebo nie.
Zákazníkom sa rozumie registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u RAZANAVZDY.

 

Spracovanie všetkých osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „užívatelia“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5 2018 a súvisiacimi predpismi.

 

Spracovanie osobných údajov užívateľov

RAZANAVZDY spracováva osobné údaje užívateľov, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím užívateľov, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

 

Plnenie kúpnej zmluvy

RAZANAVZDY spracováva počas trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohto dôvodu vyžaduje RAZANAVZDY v objednávkovou formulári na e-shope nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Osobné údaje zákazníkov môžu byť odovzdané zmluvným partnerom RAZANAVZDY a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru.

 

Plnenie právnych povinností RAZANAVZDY

RAZANAVZDY spracováva osobné údaje zákazníkov tiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na RAZANAVZDY vzťahujú. Osobné údaje budú spracovávané po čas, ktorý je nevyhnutne nutný na plnenie právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím stranám, spravidla štátnym orgánom, v prípade, že vyplýva z právnych predpisov RAZANAVZDY povinnosť osobné údaje odovzdať.

 

Oprávnené záujmy RAZANAVZDY

V záujme zachovania komfortu zákazníkov RAZANAVZDY spracováva osobné údaje tiež v záujme zachovania registrácie už existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom RAZANAVZDY. Na základe tohto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to 5 rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. 5 rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohto dôvodu využité aj k zaslaniu príležitostnej reklamy, napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope.

 

Udelený súhlas

Na základe udeleného súhlasu spracováva RAZANAVZDY nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo.

 

Cookies

RAZANAVZDY spracováva niektoré cookies užívateľov z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov RAZANAVZDY. Na základe tohto dôvodu spracováva RAZANAVZDY cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Jedná sa o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

 

Práva užívateľov

Užívateľ je oprávnený požadovať prístup k svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracované a právo žiadať informácie o priebehu spracovania, Užívateľ môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Užívateľ môže vzniesť námietku, požadovať výmaz a obmedzenie osobných údajov len so zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek dotazy týkajúce sa spracovania osobných údajov budú užívateľovi zodpovedané telefonicky na tel. č.+421 917 261 692 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese predaj@razanavzdy.sk.  

VIII/ Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia slovenským právom, najmä zákonom č. 89/2012 Sb. Občianskeho zákonníka. U kupujúceho-podnikateľa sa ustanovenie čl. VI VOP nepoužije a dohovára sa, že právo kupujúceho-podnikateľa voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy, najmä potom škody vzniknutej v dôsledku vád tovaru, je čo do výšky náhrady škody obmedzené na čiastku odpovedajúcu kúpnej cene predmetného tovaru. Predávajúci a kupujúci-podnikateľ medzi sebou v zmysle 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovne vylučujú použitie obchodných zvyklostí.

2.Náklady na uplatnenie práv plynúcich zo záväzkového právneho vzťahu, založeného na kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim nesie každá zo zmluvných strán v plnom rozsahu sama.

3. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu

4. Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzavretá písomne, aj jej zmeny a doplnky musia byť vykonané v písomnej forme. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosti nadobúda dňom, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho zjednanú zálohu na kúpnu cenu.

5. Zvláštne ustanovenie so zákazníkom vykonané písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami VOP, ktoré by s nimi boli v rozpore.

6. V prípade, ak by jednotlivé ustanovenie VOP boli určené ako neplatné, nevzťahuje sa táto neplatnosť na ustanovenia ostatné.

Copyright 2015 - 2023 © razanavzdy.sk
nfLL52bW