Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a spôsoby jeho nahlásenia a vybavenia

Všetky reklamácie nahlasujte e-mailom, telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú v sekcii kontakty.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahlého poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú pokiaľ sa nedohodneme inak. Záručná doba na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň dodaniu tovaru k spotrebiteľovi.

Postup pri reklamácii: 
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: 

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací list a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby ihneď nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Ako uplatniť reklamáciu:

a) k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe,

b) je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje,

c) tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení,

d) predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami.

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30. dní. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Pri spätnom zasielaní zabalte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar zasielajte formou balíka alebo doručte osobne, neposielajte tovar formou dobierky, tieto zásielky naša spoločnosť nepreberá. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10. pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a. nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,

b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c. uplynutím záručnej doby tovaru,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru,

b. výmenou tovaru,

c. vrátením kúpnej ceny tovaru,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Copyright 2015 - 2020 © razanavzdy.sk
nfLL52bW